Ontslag wegens ziekte, kan dat?

27-08-2018 |

Wanneer mag een werkgever, bij landurige arbeidsongeshiktheid, tot ontslag overgaan? Is reintegratie verplicht? En hoe zit het met de transitievergoeding bij ontslag op grond van ziekte? We leggen het uit.

 

Ontslag na twee jaar ziekte

Is de werknemer twee jaar arbeidsongeschikt voor zijn of haar functie, dan kan de werkgever overgaan tot ontslag wegens arbeidsongeschiktheid. De ontslagprocedure wordt gestart door een aanschrijving van de werkgever vanaf de 21e maand na de eerste ziektedag.

De Wia-beoordeling stelt vast of de werknemer arbeidsongeschikt is in algemene zin, dus ook voor ander werk dan de eigen functie. Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid kan plaatsvinden indien de werknemer wegens ziekte niet in staat is om de eigen functie te vervullen. Ook indien de werknemer op grond van de WIA-beoordeling gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, of wordt ingedeeld in een arbeidsongeschiktheidsklasse van minder dan 35%, is ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid voor de eigen functie mogelijk. Wel geldt in dat geval een zware motiveringsplicht ten aanzien van de herplaatsingsverplichting voor de werkgever.


Ontslagprocedure wegens ziekte

In de Regeling Ontslagprocedure UWV is opgenomen hoe de toestemmingsprocedure bij UWV verloopt.

De door UWV verleende toestemming is geldig gedurende een periode van vier weken na de dagtekening daarvan. Als een werkgever niet binnen deze periode de arbeidsovereenkomst opzegt en daartoe op een later moment toch wil overgaan, zal hij opnieuw toestemming moet vragen, tenzij de werknemer alsnog instemt met het ontslag.

 

Herplaatsing en passende arbeid

Een voorwaarde voor ontslag is dat de werkgever voldoende herplaatsingsinspanningen heeft verricht. De medewerker die ongeschikt is voor het vervullen van zijn functie, kan een andere passende functie  worden opgedragen.

In al deze gevallen behoudt de werknemer formeel zijn eigen functie  en is hij ook nog steeds ziek voor zijn functie. Wordt de werknemer in een passende functie definitief herplaatst, dan is de werknemer niet langer arbeidsongeschikt. Bedenk dat de werknemer bij een nieuwe uitval opnieuw ziek gemeld moet worden.

 

Transitievergoeding

De wergever is wel en transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst anders dan op initiatief van de werknemer eindigt. Dit geldt ook als de werknemer schriftelijk instemt met opzegging van een deel van de arbeidsovereenkomst. In dat geval is geen volledige transitievergoeding verschuldigd, maar een transitievergoeding naar rato van de vermindering van het aantal arbeidsuren. De werkgever betaalt in die situatie slechts een transitievergoeding voor het gedeelte van de arbeidsovereenkomst dat wordt beëindigd.

De transitievergoeding bij ontslag wegens arbeidsongeschiktheid komt ook voor rekening van de werkgever, nadat de werkgever ook al het loon twee jaar heeft doorbetaald. 

 

Het UWV zal hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 april 2020 de (reeds) betaalde transitievergoedingen compenseren. Het wetsvoorstel "compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte" is onlangs door de Eerste en Tweede kamer aangenomen. Deze compensatie heeft terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

 

Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.

Delen op: