Privacystatement

Heijerman Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Heijerman Advocatuur verwerkt.

Grondslagen voor verwerking
Heijerman Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Heijerman Advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  • Het innen van declaraties;
  • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
  • Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
  • Marketing- en communicatie activiteiten;
  • Werving en selectie (sollicitatie)

Heijerman Advocatuur verwerkt persoonsgegevens, omdat deze door als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen), of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Heijerman Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • Wettelijke verplichting;
  • Uitvoering van een overeenkomst;
  • Verkregen toestemming van betrokkene(n);
  • Gerechtvaardigd belang.

Het delen van uw gegevens
Heijerman Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een derde partij namens en in opdracht van Heijerman Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met het opmaken van een overeenkomst, (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast zal Heijerman Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een ander met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Heijerman Advocatuur uw persoonsgegevens verstrekt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Heijerman Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, advocaat, notaris, ingeschakelde derde ten behoeve van een second opinion of een deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens
Heijerman Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Heijerman Advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Heijerman Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Heijerman Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Heijerman Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Heijerman Advocatuur BV, t.a.v. de heer mr. S. Heijerman, postbus 144, 9750 AC Haren, dan wel naar Heijerman@Heijerman-advocatuur.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Heijerman Advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media
Op de website van Heijerman Advocatuur [www.heijerman-advocatuur.nl] zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Linkedin of Facebook. Heijerman Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies
Heijerman Advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Heijerman Advocatuur verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Heijerman Advocatuur te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Heijerman Advocatuur op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Heijerman Advocatuur maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Heijerman Advocatuur geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Heijerman Advocatuur heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Blogs
Op de website biedt Heijerman Advocatuur een blog aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Heijerman Advocatuur is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Heijerman Advocatuur dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Wijziging privacy statement
Heijerman Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.heijerman-advocatuur.nl

Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. S. Heijerman op het navolgende telefoonnummer: 050-7620200.

Dit privacy statement is opgesteld in oktober 2018.

Privacy statement in PDF