Inwerkingtreding voorgestelde wijzigingen flex- en ontslagrecht WAB, januari 2020

06-02-2019 |

 

Gister 5 februari 2019 heeft de tweede kamer de Wet arbeidsmarkt (WAB) in balans met enkele wijzigingen aangenomen. Naar verwachting gaat de wet in 2020 van kracht. Hieronder kort en op hoofdlijnen de belangrijkste voorstellen uit de Wab.

 

-       Ontslagrecht

Cumulatiegrond
Door de invoering van een cumulatiegrond (de 'i-grond') wordt het voor werkgevers eenvoudiger om werknemers te ontslaan. Deze cumulatiegrond moet een rechter de mogelijkheid bieden om bij meerdere 'niet-voldragen' ontslaggronden toch tot ontslag over te gaan.

 

Transitievergoeding
Voorgesteld wordt om werknemers al vanaf het eerste begin van de arbeidsovereenkomst recht te geven op een transitievergoeding, in plaats van pas na verloop van twee jaar. Hier staat tegenover dat de transitievergoeding voor elk jaar dienstverband een derde van het maandsalaris zal bedragen. Voor kleine werkgevers wordt een regeling voorgesteld om de transitievergoeding te compenseren.

 

-       Flexrecht

Verruiming ketenregeling
Met de Wab wordt de maximale duur van de arbeidsoveeenkomstketen weer teruggebracht naar drie jaar. Ook wordt de mogelijkheid ingevoerd een uitzondering op de ketenregeling te maken voor invalkrachten in het primair onderwijs.

Oproepovereenkomst
In artikel 7:628a lid 9 BW wordt een nieuwe definitie ingevoerd: de 'oproepovereenkomst'. Als sprake is van een oproepovereenkomst, dan geldt het volgende.

  • De werkgever moet de werknemer ten minste vier dagen van te voren oproepen. Als dit niet tijdig (en schriftelijk of per e-mail) gebeurt, dan hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep. Bij cao kan de oproeptermijn worden verkort tot 24 uur.
  • Als een eenmaal gedane oproep binnen vier dagen weer wordt ingetrokken, dan behoudt de oproepkracht zijn recht op loon over de periode waarvoor hij was opgeroepen.
  • "Steeds als de oproepovereenkomst een jaar heeft geduurd," moet de werkgever de werknemer een schriftelijk of elektronisch aanbod voor een arbeidsovereenkomst doen voor het aantal uur dat hij het jaar ervoor gemiddeld heeft gewerkt. Zolang de werkgever verzuimt dit aanbod te doen, heeft de oproepkracht recht op loon over dit aantal uren.

 

Proeftijd en concurrentiebeding
De maximale proeftijd voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd zou worden verlengd van twee naar vijf maanden. Dit voorstel is niet door de kamer gekomen en blijft een maximale proeftijd van 2 maanden. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd van minimaal twee jaar wordt de maximale proeftijd wel drie maanden.

 

Payrolling
De payrollovereenkomst wordt voortaan gedefinieerd als "de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen."  In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) wordt daarnaast opgenomen dat de payrollwerknemer recht heeft op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers van de opdrachtgever.

 

WW-premiedifferentiatie

Om het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd voor werkgevers aantrekkelijker te maken, wordt een WW-premiedifferentiatie tussen vaste en tijdelijke contracten voorgesteld. Een lagere premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (met een eenduidig vastgelegde arbeidsomvang) en een hogere premie voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

 

.

Delen op: